1. Rekisterinpitäjä

Visit Peace (2983703-1)
Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Essi Nousu, Visit Peace
essi@visitpeace.fi 
p. 045 662 0005


3. Rekisterin nimi

Visit Peace henkilötietorekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri sisältää asiakkaan käynti-, hoito- ja tutkimustiedot, jotka rekisteröidään Ajas-asiakastietojärjestelmään.

Henkilötietorekisteriä käytetään asiakassuhteen edellyttävien palveluiden tuottamiseen ja laskutukseen sekä rekisterin pitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös Visit Peacen mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Visit Peace saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Visit Peacen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.


5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot ovat salassapidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvoillisuus. Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan omalla suostumuksella tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen. Kerättäviä tietoja ovat:

Nimi
Henkilötunnus (fysioterapia-asiakkaat)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoite (mahd. laskutusta varten)
Ajanvaraustiedot
Asiakkaan hoitoon hakeutumisen syyt
Terapeutin toteuttamat tutkimukset, diagnoosit, toteutettu hoito, jatkosuunnitelma
Asiakkaan antama palaute ja terapeutille lähetetyt kysymykset

Visit Peacella on käytössään seuraavat järjestelmät, joissa asiakastietoa säilytetään ja jotka kaikki ovat GDPR-asetuksen mukaisia :

Ajas,  ajanvaraus- ja potilastietojärjestelmä
Mailchimp, sähköpostimarkkinoinnin järjestelmä


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tietoja kerääntyy myös terapeutin suorittamien toimintojen mukaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jos rekisteröity tulee lääkärin lähetteellä, lähettäneelle lääkärille lähetetään palaute rekisteröidyn hoidosta. Palaute pitää sisällään:

Rekisteröidyn nimi ja henkilötunnus
Alkutilanne / tulosyy
Terapeuttien toteuttamat tutkimukset
Diagnoosi
Fysioterapiasuunnitelma ja toteutus
Lopputilanne ja jatkosuunnitelma
Rekisteröidyn oma arvio omasta hyvinvoinnista ennen ja jälkeen palvelun

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ulkopuolelle niissä erityistapauksissa, jotka on sovittu yhdessä asiakkaan kanssa ja ne kuuluvat terapiaan. Tietojen luovutus perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja se kirjataan hänen henkilötietoihinsa.

Muiden kuin fysioterapia-asiakkaiden tiedot poistetaan manuaalisesta arkistosta, kun asiakassuhde yhdessä sopien päättyy. Paperidokumentit hävitetään asianmukaisella tavalla.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaaatteet

A) Manuaalinen aineisto

Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lukitussa huoneessa, lukitussa arkistokaapissa.

B) Digitaalisesti käsiteltävät tiedot

Tiedot on tallennettu palveluntarjoajan ylläpitämään tietokantaan. Tietoverkko ja laitteisto, jonka kautta tietoja käsitellään ovat suojatut käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä palomuurein ja muin teknisin toimenpitein. Potilastietojärjestelmässä jokaisesta lomakkeen avauksesta tallentuu tietokantaan merkintä käyttäjästä.

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja Visit Peacella on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.


10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnön voi esittää

henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle.

Henkilötietojen tarkastaminen tapahtuu yhdessä terapeutin kanssa.


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamisvaatimuksen voi esittää henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Visit Peacen lähettämää tietoa yrityksen toiminnasta. Lisäksi rekisteröity voi kieltää terapeuttia lähettämästä hänelle sähköpostia. Kieltäytymisen voi ilmoittaa samalla kun antaa henkilötietonsa tai jälkikäteen henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai ilmoittamalla kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.